بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها، قضاوت و تصمیم‌گیری خواهیم کرد