به یک فهم واحد و مشترک با دولت جدید دست یافته ایم/ ساختار پدافند سایبری کشور با همکاری دولت سیزدهم تقویت می‌شود