مرگ مرد تهرانی بخاطر جاماندن پانسمان در بدنش

مرگ مرد تهرانی بخاطر جاماندن پانسمان در بدنش