آلوده‌ترین آذرماه ۱۰ سال اخیر/ کدام مناطق تهران شدیدترین وضعیت آلودگی هوا را دارند؟

آلوده‌ترین آذرماه ۱۰ سال اخیر/ کدام مناطق تهران شدیدترین وضعیت آلودگی هوا را دارند؟