نشانه‌هایی که طرفین مذاکرات بر مبنای آن، روز اول را موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند، چه بوده؟

نشانه‌هایی که طرفین مذاکرات بر مبنای آن، روز اول را موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند، چه بوده؟