یک بار برای همیشه تکلیف خود را با اطرافیانتان روشن کنید/ نمی‌خواهید به شائبه‌های موجود در مورد انتصابات خود چه در مجلس و چه در شهرداری پاسخ دهید؟

یک بار برای همیشه تکلیف خود را با اطرافیانتان روشن کنید/ نمی‌خواهید به شائبه‌های موجود در مورد انتصابات خود چه در مجلس و چه در شهرداری پاسخ دهید؟