تغییر نام وزارت زنان به وزارت نماز و ارشاد در افغانستان