تاکید وزیر کشور بر حل و فصل نهائی مساله کارت هوشمند در کشور