آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تاج گل ترحیمدستگاه ارت الکترونیکیپرستاری سالمند

دلیل کلی‌گویی‌های رئیسی در اولین نشست خبری خود چه بود؟