تدارک مصاحبه‌های گلخانه‌ای، رئیس‌جمهور را آسیب‌پذیر می‌کند/ آقای رئیس‌جمهور‍! خودتان را از رئیسان سال‌های قبل متفاوت کنید

تدارک مصاحبه‌های گلخانه‌ای، رئیس‌جمهور را آسیب‌پذیر می‌کند/ آقای رئیس‌جمهور‍! خودتان را از رئیسان سال‌های قبل متفاوت کنید