فعالان طراحی، مُد و لباس تحت پوشش بیمه تعاون قرار گرفتند