طرف مقابل نمی‌تواند پیش‌نویس ما در خصوص لغو تحریم‌ها رد کند/ در صورت پذیرش دو پیش نویس قبلی پیشنهاد سوم را هم ارائه می‌دهیم

طرف مقابل نمی‌تواند پیش‌نویس ما در خصوص لغو تحریم‌ها رد کند/ در صورت پذیرش دو پیش نویس قبلی پیشنهاد سوم را هم ارائه می‌دهیم