بازدید سرزده مدیرعامل بانک ملی ایران از شعبه مستقل فردوسی