وزیر کشور: باید همکاری‌های مشترک با جمهوری آذربایجان و ترکیه تعریف شود