سومین توییت فارسی ادوارد اسنودن/ حواشی توئیت های فارسی ادامه دارد