چرا طرح شفافیت در دستور مجلس قرار نمی‌گیرد؟

چرا طرح شفافیت در دستور مجلس قرار نمی‌گیرد؟