محدودیت سنی واکسیناسیون در کدام استان‌ها برداشته شد؟