نجفی نه آزاد شده نه به مرخصی آمده است

نجفی نه آزاد شده نه به مرخصی آمده است