انریکه مورا: چهارشنبه یا پنجشنبه آینده به مذاکرات باز می‌گردیم

انریکه مورا: چهارشنبه یا پنجشنبه آینده به مذاکرات باز می‌گردیم