از صدر تا ذیل دولت همه یکسو و یک جهت هستند و هیچ زاویه‌ای وجود ندارد/ چرا شعارهای زیبا و دل انگیز ایام انتخابات اجرا نمی شود؟

از صدر تا ذیل دولت همه یکسو و یک جهت هستند و هیچ زاویه‌ای وجود ندارد/ چرا شعارهای زیبا و دل انگیز ایام انتخابات اجرا نمی شود؟