ایران با اراده دستیابی به نتیجه پای میز مذاکره حاضر نشده بود

ایران با اراده دستیابی به نتیجه پای میز مذاکره حاضر نشده بود