گزارش توئیتری امیرعبداللهیان از دیدار رئیسی و اردوغان

گزارش توئیتری امیرعبداللهیان از دیدار رئیسی و اردوغان