درخواست سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه ۲ داروی کرونا