ادعای رسانه آمریکایی: غرب متن پیشنهادی ایران را نپذیرفت

ادعای رسانه آمریکایی: غرب متن پیشنهادی ایران را نپذیرفت