راهبرد جدید امارات در منطقه چیست؟

راهبرد جدید امارات در منطقه چیست؟