غریب‌آبادی به قوه قضائیه می‌رود؟

غریب‌آبادی به قوه قضائیه می‌رود؟