هلدینگ تجارت بین الملل بهمردهمه چیز در خصوص آبیاری تحت فشارفروش لوله مقواییساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …

فیلم توهین به لباس کردی و شغل چوبانی در شبکه ۲