بیش از نیمی از مبتلایان کووید طولانی را تجربه میکنند