شرکت فایز: این واکسن کودکان ۵ تا ۱۱ سال را در برابر کرونا ایمن می‌کند