اثر بخشی واکسن‌ها در برابر سویه اومیکرون به خطر افتاد؟

اثر بخشی واکسن‌ها در برابر سویه اومیکرون به خطر افتاد؟