آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۱۳۱۹۲ نفر مبتلا و ۱۲۹۷۱۱ نفر فوتی

آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۱۳۱۹۲ نفر مبتلا و ۱۲۹۷۱۱ نفر فوتی