وضعیت ذخایر سدهای ایران چگونه است؟/ تشدید خشکسالی در ۵ حوضه آبریز

وضعیت ذخایر سدهای ایران چگونه است؟/ تشدید خشکسالی در ۵ حوضه آبریز