تکلیف فرزندان ازدواج موقت چیست؟

تکلیف فرزندان ازدواج موقت چیست؟