شرط بازگشایی مدارس؛ تزریق دو دز واکسن به ۷۰ درصد دانش آموزان