آمریکا: انزوای کامل روسیه از سیستم مالی جهانی محتمل است

آمریکا: انزوای کامل روسیه از سیستم مالی جهانی محتمل است