کرونا و کالاهای اساسی دو دغدغه اصلی در آغاز کار دولت بود/ اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم