تخت‌روانچی: محدودیت دسترسی ایران به تجهیزات پاکسازی مین لغو شود