امیرعبداللهیان: برای اینکه جدیت خود را در مذاکره نشان دهیم، دستور دادیم تیم کارشناسان ارشد ما در وین بمانند

امیرعبداللهیان: برای اینکه جدیت خود را در مذاکره نشان دهیم، دستور دادیم تیم کارشناسان ارشد ما در وین بمانند