موسوی: روابط دوستی ایران و جمهوری آذربایجان مستحکم است