چرایی فروکش آمار واکسیناسیون/ واکسن هست اما مراکز خالی از جمعیت