عمق فساد مشروعیت نظام را به خطر می‌اندازد/ مفاسد اقتصادی با حکم و دادگاه حل نمی‌شود