نگاهی آماری به عملکرد بانک ملی ایران در حوزه بانکداری دیجیتال