بارش ‌پراکنده در نقاط مختلف کشور/ تهران خنک‌ می‌شود