موج جدید کرونا در ایران؛ تزریق دُز یادآور برای ۱۸ تا ۶۰ ساله‌ها تصویب شد

موج جدید کرونا در ایران؛ تزریق دُز یادآور برای ۱۸ تا ۶۰ ساله‌ها تصویب شد