قیمت کالا‌ها و خدمات با چه قاعده‌ای همچنان در حال افزایش است؟

قیمت کالا‌ها و خدمات با چه قاعده‌ای همچنان در حال افزایش است؟