حذف میرهاشم حسینی نماینده تکواندو ایران در المپیک

حذف میرهاشم حسینی نماینده تکواندو ایران در المپیک