تزریق واکسن کرونا به زندانیان کشور تا ۱۰ روز آینده