اسراییل: ازسرگیری تمرین حمله هوایی به ایران پس از ۲ سال توقف