عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: هشت سال همه چیز را به مذاکرات برجام گره زدند، خروجی اش کجاست؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: هشت سال همه چیز را به مذاکرات برجام گره زدند، خروجی اش کجاست؟