توافق موقت نخواهیم کرد/ احتمال توافق در زمان کوتاه خیلی کم است

توافق موقت نخواهیم کرد/ احتمال توافق در زمان کوتاه خیلی کم است